Gerbiamieji, maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos visuotiniame narių ataskaitiniame- rinkiminiame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. kovo mėn. 1 d. UAB “Lietuvos žirgynas”, Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.
Telefonai pasiteiravimui: 8-687-47699, 8-674-23699

Kviečiame atvykti susimokėjus nario mokestį (tuo patvirtinti narystę asociacijoje).

Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo DARBOTVARKĖ

10.00 Registracija.
10.30 susirinkimo pradžia. 10.40 Susirinkimo reglamentas:

LAAAAmetinis pranešimas už 2015 metus (pranešėjas S. Svetlauskas).

Kilmės knygų pildymas (pranešėja N. Stašienė).
LAAAA 2015 m. finansinė ataskaita (pranešėja V. Bekasienė). LAAAA prezidento rinkimas.
LAAAA tarybos rinkimas.
LAAAA revizijos komisijos rinkimas.
LAAAA 2016 m. veiklos planas ir renginių aptarimas. LAAAA narių ir augintojų, klausimai, pasisakymai, diskusijos.

LAAAA prezidentas_______________ Stasys Svetlauskas

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

 

 Apie arklių pasus

 

 

Žemės ūkio ministerija atkreipia arklių savininkų ir laikytojų dėmesį į tai, kad šiuo metu Ūkinių gyvūnų registre yra įregistruotų arklių, kurių savininkams neišduoti arklio pasai, nes jie nesikreipė dėl paso išdavimo. Gali būti, kad būtent Jūsų laikomo arklio tapatybė dar nenustatyta ir neatlikti šie veiksmai: nesikreipėte į ženklinimo paslaugų teikėją, Jūsų arklys nepaženklintas mikroschema, neužpildyta AŽ-1 forma, neužsakėte ir negavote arklio paso. Nenustačius arklio tapatybės teisės aktuose nurodytu laiku, arklinių šeimos gyvūnas pripažįstamas neskirtu skersti žmonių maistui.

 

Dar kartą norėtume priminti, kad, vadovaujantis EK reglamentu, arklinių šeimos gyvūnai turi būti paženklinti mikroschemomis ir jų tapatybė nustatyta per 6 mėn. nuo atvedimo dienos arba iki atvedimo metų gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė. Visi arklių, atvestų iki 2015 m. birželio 30 d., savininkai ar laikytojai iki 2015 m. gruodžio 31 d. turi būti ne tik užsisakę, bet ir gavę arklio pasą. Šios nuostatos taikomos ir anksčiau atvestiems arkliams.

 

Taip pat norėtume informuoti, kad EK įgyvendinimo reglamente, įsigaliosiančiame 2016 m. sausio 1 d., nurodyta, kad arklinių šeimos gyvūnų savininkas turi užsisakyti ir gauti arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą per 12 mėn. nuo arklio atvedimo, bet ne vėliau kaip išvykstant iš laikymo vietos, išskyrus tuos atvejus, kai kumeliukas perkeliamas kartu su kumele. Nuo 2016 m. sausio 1 d. bus išduodamas arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas. Šis dokumentas nebus išduodamas savininkams ar laikytojams arklių, atvestų iki 2015 m. birželio 30 d., nes jų tapatybė jau turėjo būti nustatyta.

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

 

 

Atmintinė

Ūkio subjektams, laikantiems arklinių šeimos gyvūnus

 

Arklinių šeimos gyvūnų registravimas ir ženklinimas

 

• Arklinių šeimos gyvūno savininkas (toliau – savininkas) norėdamas pirmą kartą identifikuoti savo arklinių šeimos gyvūną, privalo jį ženklinti mikroschema ir registruoti Centrinėje duomenų bazėje.

Arklinių šeimos gyvūnai, kurie gimė ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. ir kurie iki tos datos nebuvo paženklinti pagal sprendimus 93/623/EEB arba 2000/68/EB, ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. turi būti ženklinami pagal 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3).

.Arklinių šeimos gyvūnai Centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) registruojami individualiu numeriu, paslaugų teikėjui pateikus užpildytą AŽ-1 formą teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinei VMVT), kurios pirmąjį formos egzempliorių siunčia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC). Registruotų arklinių šeimos gyvūnų savininkams pasai išduodami Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) nustatyta tvarka. Dėl arklinių šeimos gyvūno registravimo ir ženklinimo savininkas turi kreiptis į:

ŽŪM pripažintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija), jei arklinių šeimos gyvūnas yra veislinis. Neveislinio arklinių šeimos gyvūno savininkas dėl neveislinio arklinių šeimos gyvūno registravimo gali kreiptis ir į asociaciją, ar į paslaugų teikėją, tik jei arklinių šeimos gyvūnas yra neveislinis.

Arklio ženklinimą mikroschema turi atlikti paslaugų teikėjas, kuriam teritorinė VMVT suteikė teisę registruoti ir ženklinti arklinių šeimos gyvūnus. Savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti arklinių šeimos gyvūno fiksavimą ir gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi ženklinimo metu. Įvežus arklį iš ES ar trečiosios šalies arklio savininkas privalo registruoti arklį CDB kreipdamasis į paslaugų teikėją, kuris užpildys formas AŽ-1 ir GŽ-2. Formą GŽ-2 gali pildyti ir pats arklio savininkas.

Arklinių šeimos gyvūnai visada turi būti su tapatybės nustatymo dokumentu. Be tapatybės nustatymo dokumento arklinių šeimos gyvūnai gali būti, jeigu jie:

1. laikomi tvarte arba ganykloje ir laikytojas gali nedelsdamas pateikti tapatybės nustatymo dokumentą;

2. laikinai pervedami:

2.1. į šalia ūkio esančią vietą valstybės narės ribose, o tapatybės nustatymo dokumentą įmanoma pateikti per tris valandas;

2.2. sezoninio arklinių šeimos gyvūnų pervarymo iš vasaros ganyklų ir į jas metu, o tapatybės nustatymo dokumentą galima pateikti išvykimo ūkyje;

3. yra nenujunkyti ir lydi savo motiną ar žindančią kumelę;

4. dalyvauja arklių varžybų ar renginio treniruotėje ar atrankoje, dėl kurių turi būti išvesti iš varžybų ar renginio vietos;

 

Arklinių šeimos gyvūnų ženklinimas

 

Skerstinų arklinių šeimos gyvūnų perkėlimas

 

Perkeliant į skerdyklą skerstinus arklinių šeimos gyvūnus, būtina turėti tapatybės nustatymo dokumentą – arklio pasą.

Be arklio paso skerstiną arklinių šeimos gyvūną galima perkelti iš ūkio, kuriame jis gimė, tiesiai į skerdyklą toje pačioje valstybėje narėje su sąlyga, kad:

1. arklinių šeimos gyvūnas yra jaunesnis kaip 12 mėnesių ir turi matomas laikinų priešakinių dantų pulpos žymes;

2. užtikrinamas arklinių šeimos gyvūno atsekamumas nuo ūkio, kuriame jis atvestas, iki skerdyklos;

3. pervežant į skerdyklą arklinių šeimos gyvūną galima atskirai nustatyti jo tapatybę pagal Reglamento 504/2008 11 ir 12 straipsnius;

4. prie siuntos pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnį pridedama maisto grandinės informacija, kurioje pateikiama nuoroda į individualų tapatybės nustatymą pagal 74.3 punktą.

5. Arklinių šeimos gyvūnai, kurie gimė ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. ir kurie iki tos datos nebuvo paženklinti pagal sprendimus 93/623/EEB arba 2000/68/EB, ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., turi būti ženklinami pagal 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3).

 

Arklinių šeimos gyvūnų skerdimas ir nugaišimas

 

Paskerdus arklinių šeimos gyvūną arba jam nugaišus, imamasi šių priemonių:

1. mikroschema apsaugoma nuo nesąžiningo vėlesnio panaudojimo ją išimant, sunaikinant arba išmetant vietoje;

2. tapatybės nustatymo dokumentas pripažįstamas negaliojančiu bent jau pirmame jo puslapyje uždedant spaudą „negaliojantis“;

3. dokumentus išduodančiai įstaigai tiesiogiai ar per Komisijos reglamento 504/2008 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą punktą perduodamas patvirtinimas su nuoroda į arklinių šeimos gyvūno individualų registracijos numerį, kad arklinių šeimos gyvūnas buvo paskerstas, užmuštas arba nugaišo. Lietuvoje paskerdus arklinių šeimos gyvūną jo pasas perduodamas ŽŪIKVC;

4. negaliojantis tapatybės nustatymo dokumentas sunaikinamas ŽŪIKVC.

 

Arklio paso išdavimas

 

Arklio pasas išduodamas visiems registruotiems veisliniams ir neveisliniams arkliams, kurie yra įtraukti į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registro, o veisliniai arkliai ir į arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazes.Arklys registruojamas Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nustatyta tvarka, užpildžius Ūkinių gyvūnų registro formą AŽ-1 (toliau – AŽ-1 forma), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2012, Nr. 23-1092).

Įregistravus arklį savininkas turi pateikti prašymą išduoti arklio pasą:

1. dėl arklio paso išdavimo registruotam veisliniam arkliui savininkas turi kreiptis į Žemės ūkio ministerijos pripažintą veislininkystės instituciją (toliau – asociacija);

2. dėl arklio paso išdavimo registruotam neveisliniam arkliui savininkas turi kreiptis į Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse apibrėžtą ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėją arba turėdamas internetinį ryšį pats gali pildyti prašymą išduoti arklio pasą ŽŪIKVC tinklalapyje.

Prašyme išduoti arklio pasą savininkasprivalo nurodyti arklio paso pristatymo adresą:

1. jei registruotas arklys yra veislinis, asociacijos adresą, kuriai pristatyti arklio pasą;

2. jei registruotas arklys yra neveislinis – adresą, kuriuo pristatyti arklio pasą.

Arklio aprašo ir įvestų duomenų pagrindu išduodamas arklio pasas. Arklių ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas atsako už AŽ-1 formoje įrašytų ir pažymėtų duomenų teisingumą.

Arklio pasas išduodamas savininkui sumokėjus teisės aktais nustatytą arklio paso išdavimo mokestį per 7 darbo dienas nuo įmokos gavimo į ŽŪIKVC sąskaitą. ŽŪIKVCarklio pasą turi pristatyti asociacijai ar arklio savininkui.

ŽŪIKVC registruoto veislinio arklio paso tituliniame lape po užrašu „Arklio pasas“ įdeda atitinkamos asociacijos logotipą ir pavadinimą, o registruoto neveislinio arklio pase – ŽŪIKVC logotipą ir pavadinimą.

 

Arklio paso naudojimas

 

Pasikeitus savininkui abu, t. y. buvęs ir naujasis savininkas, turi pranešti apie savininko pasikeitimą Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka, o registruoto veislinio arklio atveju reikia pranešti ir asociacijai.

Duomenis apie savininko pasikeitimą į arklio pasą įrašo Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse apibrėžtas paslaugų teikėjas.

Arklį parduodant į Europos Sąjungos šalis (toliau – ES) ar eksportuojant į trečiąsias šalis, arklio pasas perduodamas arklio pirkėjui.

Savininkas apie arklio perkėlimą turi pranešti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Arkliui nugaišus:

1. veislinio arklio savininkas privalo arklio pase pažymėti arklio gaišimo datą ir per 15 kalendorinių dienų arkliopasą privalo grąžinti asociacijai, o asociacija privalo per 15 kalendorinių dienų arklio pasą grąžinti ŽŪIKVC;

2. neveislinio arklio savininkas privalo arklio pase pažymėti arklio gaišimo datą ir per 30 kalendorinių dienų privalo arkliopasą grąžinti ŽŪIKVC.

Arklį paskerdus:

1. jei arklys yra veislinis, skerdykla turi arklio pase pažymėti skerdimo datą ir per 15 kalendorinių dienų grąžinti arklio pasą asociacijai, o asociacija per 15 kalendorinių dienų – ŽŪIKVC;

2. jei arklys yra neveislinis, skerdykla turi arklio pase pažymėti skerdimo datą ir per 30 kalendorinių dienų grąžinti arklio pasą ŽŪIKVC.

Pamestų, susidėvėjusių, dėl pasikeitusių arklio žymų arklio pasų dublikatai išduodami nustatyta tvarka.

Pakartotinai išduotame arklio pase rašoma žyma „Dublikatas“ ir skaičius romėniškais skaitmenimis, rodantis, kelintą kartą išduodamas arklio paso dublikatas.

Jeigu arklio paso dublikatas išduodamas ne pirmajam arklio savininkui, tai ankstesniųjų arklio savininkų duomenys įrašomi pagal informaciją, esančią Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

Grąžinti ŽŪIKVC arklio pasai registruojami Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje ir sunaikinami. Duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 35 metus.

Arklio paso formos II skirsnio 12 punktas yra skirtas informacijai apie narystę sporto organizacijoje pateikti.

 

Teisinis pagrindas: 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 504/2008, kuriuo įgyvendinamos direktyvų 90/426/EEB ir 90/427/EEB nuostatos dėl arklinių identifikavimo metodų (OL 2008 L 149, p. 3).

 

Lietuvoje reglamentą (EB) Nr. 504/2008 įgyvendinantys pagrindiniai teisės aktai:

2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2012, Nr. 23-1092).

2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 „Dėl registruotų arklių tapatybės nustatymo dokumento – paso formos, išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 76-2918; 2009, Nr. 113-4826).